แกลลอรี่รักษ์โลก

    บริษัท รักษ์โลก จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ สำหรับทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วทุกภาคของประเทศไทยกับการที่ท่าน

มีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้ให้ความไว้วางใจ

และโอกาสอันมีคุณค่ายิ่งในการเป็นฟันเฟืองหนึ่งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานนโยบายและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เกียรติเชิญวิทยากรและทีมงานรักษ์โลก

ในการเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างในการทำสื่อรณรงค์สำหรับ

สื่อสารแจกจ่ายแก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการและอื่นๆอีกหลายประการ ผู้บริหารและทีมงานบริษัทฯจึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง เพราะเรามีลูกค้าที่น่ารัก

และสนับสนุนเรามาตลอดระยะเวลายาวนาน ทำให้ทีมงานรักษ์โลกมีกำลังใจที่ทำงานดีๆเพื่อสังคม เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

เพราะเราสำนึกเสมอว่า "การดูแลสิ่งแวดล้อม คือการดูแลลมหายใจของเรา"...ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ

Visitors: 24,272