หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร

เนื่องจากปัจจุบัน  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกทำลายไปมาก  ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา  เช่น  อากาศเป็นพิษ  แม่น้ำลำคลองเน่าเสีย  ป่าไม้ถูกทำลาย  ขยะล้นเมือง ปรากฏการณ์โลกร้อน ภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยแล้ง ฯลฯ  และเกิดคำถามตามมาว่า  ขณะนี้สายเกินไปหรือไม่สำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือรักษาสภาวะแวดล้อมให้ดีคงเดิมได้  ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดกระทำของมนุษย์  ดังนั้นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก,การทำความเข้าใจกับปัญหา  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม,การตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน เนื่องจากทุกคนล้วนมีส่วนในการทรัพยากรและสร้างผลกระทบทั้งสิ้น เพื่อให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น กับ หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร

ดังนั้น การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ขององค์กร, สิ่งแวดล้อมขององค์กรและชุมชน, สิ่งแวดล้อมของโลก,อีกทั้งความรักสามัคคีของคนในองค์กร ซึ่งจะมีผลต่อความยั่งยืนต่อเนื่องในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในบรรยากาศของการทำงานจริงภายหลังการฝึกอบรม

เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กร

Visitors: 24,272