บทความ

การจัดการขยะในสถานประกอบการ
ใน หลักสูตรการจัดการขยะในสถานประกอบการ เราสอนหลักการง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้เลยทั้งในองค์กร หรือตัวเราเอง
หลักการสามข้อหลักได้แก่การลด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล 
1. **ลด (Reduce)**:
   - ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้งานวัสดุที่ทำให้เกิดขยะ เช่น การใช้ถ้วยและหรือหลอดพลาสติกใช้เพียงครั้งเดียว
   - ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่เปล่าๆ มากเช่นกล่องของผลิตภัณฑ์

2. **นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)**:
   - นำของเก่ามาใช้ใหม่ เช่น การใช้ถ้วยกระดาษหรือขวดน้ำให้เกิดประโยชน์ซ้ำได้หลายครั้ง
   - การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เช่นการนำถุงพลาสติกมาใช้เก็บของในบ้านหรือใช้เป็นถุงขนมปัง

3. **รีไซเคิล (Recycle)**:
   - การนำวัสดุที่ใช้แล้วมาแปลงเป็นวัสดุใหม่ เช่น การรีไซเคิลกระดาษ โลหะ หรือพลาสติก
   - การใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การใช้กระดาษที่รีไซเคิลในการผลิตกระดาษสี
ซึ่งตลอดการอบรม หลักสูตรการจัดการขยะในสถานประกอบการ จะยกตัวอย่างให้ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นหรือรัฐบาลในการจัดการขยะยังเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย เพื่อส่งเสริมการลด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลในชุมชนของคุณโดยรวมหลักสูตร training ด้านการจัดการขยะในสถานประกอบการ
training พนักงานหลักสูตรการจัดการขยะ
inhouse training หลักสูตรการจัดการขยะในสถานประกอบการ
บริษัท training หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
trai
หลักสูตร training ด้านการจัดการขยะในสถานประกอบการ training พนักงานหลักสูตรการจัดการขยะ
inhouse training หลักสูตรการจัดการขยะในสถานประกอบการ
บริษัท training หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะในโรงงานอุตสาหกรรม
training พนักงาน หลักสูตรการจัดการขยะ
inhouse training คือ หลักสูตรการจัดการขยะ
บริษัท training หลักสูตรการจัดการขยะ
training อบรม หลักสูตรการจัดการขยะ
การ training หลัก
Visitors: 43,785