หลักสูตรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน

         หลักสูตรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน  เนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยครัวเรือนทั่วประเทศมีระบบการจัดการที่ไม่สมบูรณ์พร้อม ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องของการจัดการจัดการขยะแต่ละประเภท การคัดแยกขยะ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากขยะให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญยังขาดการสำนึกการมีส่วนร่วม สำนึกรักชุมชน  ทำให้ไม่ใส่ใจในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือตั้งแต่บ้านหรือครัวเรือนของตน จนกลายเป็นภาระให้หน่วยงานภาครัฐต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บจัดการต่อไป

         หลักสูตรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน จึงเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นปัญหาอย่างตรงไปตรงมา สาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหางบประมาณในการจัดการ ที่สำคัญผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องเหมาะสม และก่อเกิดประโยชน์ อีกทั้งได้ร่วมกันกำหนดแนวทาง มาตรการ วิธีการจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการเก็บขนขยะ มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี อันเป็นเงินภาษีของประชาชน นั่นหมายความว่าตัวประชาชนเองที่ทำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์  การอบรมให้ความรู้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีกิจกรรมในการจัดการขยะชุมชนที่ต่อเนื่องยั่งยืนก็เป็นแนวทางในการจัดการขยะ เพื่อให้มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นแต่ละวันน้อยที่สุดหรือให้ขยะเป็นศูนย์ก่อนถึงบ่อขยะ

Visitors: 24,272