หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร

         สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานต่างๆ หลายๆแห่งมีเป้าหมายในการจัดการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร หากแต่ขาดทีมงานที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ  บางองค์กรกำหนดเป็นชั่วโมงจิตอาสา หรือการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กร รวมถึงสามาถออกไปสื่อสาร ให้ความรู้ ทำกิจกรรม เตรียมการ หรือประสานงานด้านต่างๆโดยภาพรวมของงาน

         การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร จึงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆยิ่งยุคนี้นอกจากการผลิตสินค้าคุณภาพเยี่ยมแล้ว การแข่งขันการสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ดูจะเป็นเรื่องที่ทุกๆองค์กร ทุกๆโรงงานให้ความสำคัญ  การอบรมหลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพรอบด้าน นอกจากความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เข้าใจงานขององค์กรแล้ว ยังต้องมีทักษะอยู่ร่วมกับสังคม กับทีมงาน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการถ่ายทอดหรือนำเสนอ ทักษะการออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จะนำไปใช้  สภาวะอารมณ์ที่ดี การรู้จักแสดงความรับผิดชอบ ทักษะการสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม  ความมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อร่วมงาน

         รูปแบบการอบรมเน้นการปฏิบัติ ทั้งระดับบุคคลและทีม เพื่อหล่อหลอมและพัฒนาทักษะทุกๆด้านในเวลาเดียวกัน เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานท้าทายศักยภาพ ให้คิด ให้ทำ ให้พูด ให้แสดงออก อย่างเหมาะสม  ทั้งยังฝึกปฏิบัติการนำเสนอ การพูดต่อสาธารณชน หรือพูดต่อหน้าคนหมู่มาก

         หลักสูตรจึงสามารถต่อยอดและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานมีทักษะ มีศักยภาพหลายด้าน ย่อมส่งดีต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน