หลักสูตรการจัดการขยะในสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม

         ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม หากแต่ปัจจุบันถือเป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณโดยตรง  ขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต  จากงบประมาณที่จัดซื้อในราคาวัตถุดิบซึ่งมีราคาที่สูง แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้ว เศษของเหลือในรูปแบบต่างๆ กลายเป็นความรับผิดชอบในการจัดการ ในการกำจัด ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยตรงกับองค์กร เป็นค่าใช้จ่ายสูญเปล่า และในส่วนของภาพลักษณ์ขององค์กร หากมีการจัดการไม่ดี รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานเองก็มีผลต่อการพฤติกรรมการทิ้งขยะ หรือความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

         นอกจากการปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมที่ดีในด้านการจัดการขยะ และทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการลด หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเมื่ออบรมแล้ว ก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมใจกันในการกำหนดกิจกรรมบางอย่างขึ้นมา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอยู่เสมอ เพราะหากการอบรมเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ช่วยกันทำอย่างต่อเนื่อง ก็ย่อมไม่เกิดผลใดๆ

         การอบรมเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวพนักงาน ต่อองค์กร ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสภาวะอากาศของโลก  ทุกคนที่เข้าอบรมจะได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำในการกำหนดหรือออกแบบแนวทาง วิธีการ มาตรการที่เหมาะสมกับองค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน  รักษ์โลกพร้อมให้บริการฝึกอบรมกับองค์กรของท่าน ด้วยประสบการณ์และผลงานมากมายในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราพร้อมเดินเคียงข้างเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลโลกกับทุกๆองค์กร

         สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองคอร์สอบรมได้ทุกวัน

Visitors: 24,272