หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร

พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนการผลิตและบริการการใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่าย เช่น ไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสม ก็จะต้องจ่ายมากกว่าที่ควร แต่การที่จะทำให้ผู้ใช้พลังงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ และรับรู้ถึงความจำเป็นในการประหยัดคงมิใช่เรื่องง่าย ดังนั้น การอบรมเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร จึงมีความจำเป็นโดยในการฝึกอบรม จะเน้นการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในด้านข้อมูลและที่สำคัญการจูงใจและการโน้มน้าวใจผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบถึงความจำเป็นและผลกระทบและวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในองค์กร  โดยถือว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานที่ต้องเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคน

หัวข้อในการอบรม

ประเมินพฤติกรรมการใช้พลังงาน-สถานการณ์ด้านพลังงาน-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน-ผลกระทบของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองในองค์กร

ความหมายของการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร-รูปแบบ วิธีการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร-มาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร

    -การสร้างทีมอนุรักษ์พลังงาน-การสื่อสารการอนุรักษ์พลังงาน

แผนที่ความคิดพิชิตเป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน

นำเสนอแผนที่ความคิดพิชิตเป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน-สรุปกิจกรรม ตอบข้อซักถาม 

Visitors: 24,272