วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ นโยบาย

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,อนุรักษ์พลังงานและการจัดการขยะในองค์กร รวมถึงกิจกรรมCSRด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารงานโครงการ จัดทำสื่อ ชุดนิทรรศการและของที่ระลึกสำหรับรณรงค์ในโครงการ

พันธกิจ

 • ให้บริการลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการกับลูกค้าอย่างทัวถึง
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • สร้างการตระหนักรู้และความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนความมั่นคงยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ขับเคลื่อนเพื่อปกป้องสิ่งโลกปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าในทุกภาคส่วนของสังคม

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

 1. ให้บริการลูกค้าทุกภาคส่วนให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
 2. มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการ/วิธีการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของทุกๆองค์กร
 3. แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายการให้บริการได้อย่างทั่วถึง
 4. สร้างมูลค่าเพิ่มโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ
 5. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กรและส่งต่อสู่การให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
Visitors: 24,272