หลักสูตรรักษ์โลก


 • web8.png
  พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนการผลิตและบริการการใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่าย เช่น ไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อ...

 • web9.png
  เนื่องจากปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกทำลายไปมาก ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา เช่น อากาศเป็นพิษ แม่น้ำลำคลองเน่าเสีย ป่าไม้ถูกทำลาย ขยะล้นเ...

 • web7.png
  ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม หากแต่ปัจจุบันถือเป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ถือว่าเป็...

 • web10.png
  สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานต่างๆ หลายๆแห่งมีเป้าหมายในการจัดการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร หากแต่ขาดทีมงานที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ บางองค์กรกำหนดเป็นชั่...

 • web6.png
  หลักสูตรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยครัวเรือนทั่วประเทศมีระบบการจัดการที่ไม่สมบูรณ์พร้อม ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องของการจ...

 • P1013807.JPG
  บ่อยครั้งที่ลูกค้าเองไม่ได้มีความคล่องตัวในบางประการ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาตัวแทนในการดำเนินงาน ประสานงาน จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปตามวาระ ตามเงื...

 • P1013712_resize_exposure_resize.JPG
  รักษ์โลก ผลิตสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดนิทรรศการตามความต้องการของลูกค้า และเน้นการผลิตและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสินค้าชุมชน หรือบริษัทที่ให้ความสำคัญ...
Visitors: 24,272