เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษ์โลก จำกัด  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ได้ดำเนินการ ...ฝึกอบรมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม /สถานประกอบการ ในพื้นที่หลากหลายนิคมอุตสาหกรรมทั่วทุกภาคของประเทศไทย

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(CSR)สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ,ดำเนินกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมให้กับสถานศึกษาทุกระดับชั้น

ฝึกอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนให้กับเทศบาล อบต. จำนวนมาก/บริหารโครงการให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...งานบริการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร

หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร

หลักสูตรการจัดการขยะในสถานประกอบการ

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรการอบรมสำหรับชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหลักสูตรอื่นๆ

การบริหารโครงการ งานออกแบบ ผลิตและจัดหาสินค้าของที่ระลึกสำหรับแจกและรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง


  • C360_2016-06-02-15-33-08-760.jpg
    วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทชั้นนำด้านการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,อนุรักษ์พลังงานและการจัดการขยะในองค์กร รวมถึงกิจกรรมCSRด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารงานโครงการ จัดทำสื่อ ชุดนิทรรศ...

  • อาจารย์นิพัทธื กานตอัมพร อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ประวัติการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ มหา...
นายศรชัย มูลคำ
ประธานตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ
ผอ.ส่วนผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
ผอ.ส่วนรณรงค์และเผยแพร่สิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงานวิทยากรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิทยากรการจัดการขยะวิทยากรกระบวนการ
Visitors: 24,272