ที่ปรึกษาบริษัท

อาจารย์นิพัทธื กานตอัมพร

อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก 

ประวัติการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (การฝึกอบรม)

ประสบการณ์
อดีต
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล กองตําแหน่งและ อัตราเงินเดือนที่ 1 สํานักงาน ก.พ.
ผู้จัดการโรงงาน บริษัท บางกอกพลาสติกโปรดักส์ จํากัด
กรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ (องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ มูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิด

ปัจจุบัน
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAP)
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรประจํารายการ "ประภาคารแห่งการเรียนรู้ย่อยความร้สู่ชุมชน" (วิทยุ รด. 96 MHz.)

หลักสูตรที่บรรยาย
การสร้างทีมงาน (Team Building)
การพัฒนาทีมงาน
การสร้างและพัฒนาทีมบริการ
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
การจัดการองค์ความรู้สําหรับผู้บริหาร (Knowledge Management for Executive)
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
เทคนิควิทยากรและนักฝึกอบรม
Train The Trainer
Coaching
วิทยากรกระบวนการ
การนําเสนอเพื่องานมัคคุเทศก์และวิทยากรภาคสนาม
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการฝึกอบรม
การประชุมอย่างสร้างสรรค์
จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
การคิดแบบเป็นเจ้าของ(Entrepreneur)
การพัฒนาองค์การ(O.D.)
กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย (Network)
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
การปฏิสัมพันธ์เพื่อการทํางาน
การสื่อสารเพื่อประสิทธิผลภายใน
กลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์
Positive Thinking
Creative Thinking
การพัฒนาการบริการเพื่อความเป็นเลิศ
Service Mind, Service Standard, Service Solution
Leadership in Action
การพัฒนาภาวะผู้นํา ( Leadership Development)
เทคนิคการนําเสนอ (Effective Presentation)
To Be Professional Trainer
Job Instruction
หัวหน้างานมืออาชีพ (Smart Supervisor)
เทคนิคการจัดกระบวนการเพื่อสร้างเครือข่าย
การแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในองค์กร
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ยุทธศาสตร์การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
การปรับกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาองค์กร
การบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management)
กิจกรรม Walk Rally, Car Rally, Coach Rally

 

 นายศรชัย มูลคำ

อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนผลิตสื่อ

ผู้อำนวยการส่วนรณรงค์และประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ(ทั่วประเทศ)

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ(ทั่วประเทศ)

วิทยากรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต.

 

- ENVIRONMENTAL AWARENESS RAISING ON THE HANDLING AND TREATMENT OF  HAZARDOUS AND TOXIC WASTES โดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) 

-การอบรมหลักสูตร การสื่อสารและการเข้าถึงประชาชน (Communication and Public Outreach Course Agenda) โดย 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

-การจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โครงการความร่วมมือไทย-เดนมาร์ก

-การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

-เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์กิจกรรม บริษัท ถักทอฝัน วิชั่นกรุ๊ป จำกัด

-นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-ที่ปรึกษาการจัดการขยะชุมชน การเคหะแห่งชาติ

-ที่ปรึกษากิจกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ที่ปรึกษากิจกรรมสิ่งแวดล้อมเยาวชน โครงการเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานสำโรง

-วิทยากรโครงการรวมพลังหารสอง กระทรวงพลังงาน

-วิทยากรค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน โครงการรวมพลังหารสอง   กระทรวงพลังงาน

-วิทยากรโครงการละครรณรงค์โครงการรวมพลังหารสอง กระทรวงพลังงาน

-วิทยากรโครงการ ขับ 91 เติม 91 กระทรวงพลังงาน

-วิทยากรอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร สำหรับสถานประกอบการ

-วิทยากรอบรมหลักสูตรจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร  สำหรับสถานประกอบการ

-วิทยากรอบรมการจัดการขยะในโรงงเรียน ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม

-วิทยากรการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม

-วิทยากรโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

ปัจจุบัน

-วิทยากร

-นักเขียน แนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงาน “ทำเงินง่ายๆด้วยของ(ไม่)ใช้ในบ้าน”

-ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานศึกษา/องค์กรต่างๆ

Visitors: 24,272