วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี โดยวันสัตว์ป่าแห่งชาติ ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2503 ในรัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมาก

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี โดยวันสัตว์ป่าแห่งชาติ ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2503 ในรัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ร่างกฎหมายว่าด้วย การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากจนลดจำนวนลดอย่างรวดเร็ว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนนี ครั้งเมื่อดำรง พระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงลง พระนามในพระนามในพระปรมาธิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2503 ขึ้น ต่อมาจึงกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ใหม่ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถทำให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความจำเป็นจะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไป ประกอบกับได้มีการตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่น หรืออนุสัญญาไซเตส (CITES) จึงมีการปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 

เรียบเรียงจาก : เว็บไซต์ Gurusanook , sanook

ภาพ https://pixabay.com/th/images/

Visitors: 24,272