วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

 
วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 17 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ภาวะโลกร้อน หรือสภาพอากาศเกิดความแปรปรวน ซึ่งกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติมายังมนุษยชาติให้ร่วมกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้

ความเป็นมา วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 

 เนื่องจากปัญหาระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสภาพอากาศเกิดความแปรปรวนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก (World Day to Combat Desertification and Drought) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชากรโลกหันมาใส่ใจและดูแลธรรมชาติที่ิอยู่รอบ ๆ ตัวมากขึ้น กิจกรรมวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 

    ในวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก จะมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมปลูก ดูแล รักษาต้นไม้ให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  @ThaiPBS

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/20/11/09/drought-3618665_1280.jpg

Visitors: 24,272