วันน้ำโลก

"น้ำ" เป็นทรัพยากรของแผ่นดิน ที่ถูกนำมาใช้ด้วยต้นทุนธรรมชาติ คนจึงใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย เพราะคิดว่าเรามีน้ำใช้อย่างเหลือเฟือ จนลืมคิดไปว่า ถ้าไม่มีน้ำใช้ จะทำอย่างไร??ทุกวันนี้ประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่ยังคงคุกคามไปถึงอนาคต

ดังนั้นองค์การสหประชาชาติ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น"วันน้ำโลก"หรือ"World Day for Water"เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 1992 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21 จัดโดยองค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ(UN Water)ซึ่งในแต่ละปีจะมีหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติรับผิดชอบในการร่วมจัดงาน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค,เพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์น้ำในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลของแต่ละประเทศและหน่วยงานเอกชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์น้ำให้มากขึ้น

ทั้งนี้ทางองค์การสหประชาชาติจะกำหนดธีม หรือหัวข้อประเด็นของวันอนุรักษ์น้ำโลกในแต่ละปีแตกต่างกันออกไป เพื่อรณรงค์การใช้น้ำ และสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่เชื่อมโยงกับประชากรโลกได้เป็นอย่างดี

 

โดยธีมรณรงค์วันน้ำโลกในแต่ละปี คือ

ปี 1994 CARING FOR OUR WATER RESOURCES IS EVERYONE'S BUSINESS

ปี 1995 WOMEN AND WATER

ปี 1996 WATER FOR THIRSTY CITIES

ปี 1997 THE WORLD'S WATER-IS THERE ENOUGH?

ปี 1998 GROUNDWATER-THE INVISIBLE RESOURCE

ปี 1999 EVERYONE LIVES DOWNSTREAM

ปี 2000 WATER FOR THE 21ST CENTURY

ปี 2001 WATER FOR HEALTH-TAKING CHARGE

ปี 2002 WATER FOR DEVELOPMENT

ปี 2003 WATER FOR THE FUTURE

ปี 2004 WATER AND DISASTER

ปี 2005 WATER FOR LIFE 2005-2015

ปี 2006 WATER AND CULTURE

ปี 2007 WATER SCARCITY

ปี 2008 INTERNATIONAL YEAR OF SANITATION

ปี 2009 TRANSBOUNDARY WATERS

ปี 2010 WATER QUALITY

ปี 2011 WATER FOR CITIES

ปี 2012 WATER AND FOOD SECURITY

ปี 2013 WATER COOPERATION

ปี 2014 WATER AND ENERGY

ปี 2015 WATER AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ปี 2016 Water and Jobs

ปี 2017 Wastewater

ปี 2018 Nature-based Solutions for Water

ปี2019 “Leaving no one behind” แปลเป็นไทย “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สำหรับประเทศไทยก็ได้มีการรณงค์เรื่องการประหยัดน้ำในทุก ๆ ปี เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่ถูกทำลายด้วยมลพิษจนด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ยังถูกคุกคามด้วยปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น แหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลงสวนทางกับการเติบโตของภาคการเกษตร และสังคมเมือง จึงมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเคยชินกับการใช้น้ำในชีวิตประจำวันด้วย

ที่มาข้อมูล th.wikipedia.org, worldwaterday.org, unwater.org ภาพโดย <https://pixabay.com

Visitors: 24,272