๑๓ มีนาคม วันช้างไทย

เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบที่ ให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย

"ช้างไทย" เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน แต่ปัจจุบันประชากรช้าง ในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงมาก หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้น เตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้ว ช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

หากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น วันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

ในปี พ.ศ.25o6 ได้มี มติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดเอา "ช้างเผือก" เป็นสัตว์ประจำชาติไทย และในปี พ.ศ.2541 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยได้มีดำริจัดตั้งวัน "ช้างไทย" ขึ้น โดยเลือกเอาวันที่มีมติของกรมป่าไม้ให้ "ช้างเผือก" เป็นสัตว์ ประจำชาติ คือ 13 มีนาคม พ.ศ.25o6 แล้วนำเสนอรัฐบาลในขณะนั้น จัดตั้งวัน "ช้างไทย" ขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มติให้วันที่ 13มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันช้างไทย" รูปภาพ https://pixabay.com

Visitors: 24,272