วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 ประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน และมีผลบังคับใช้ในปี 2518 อนุสัญญาฯ นี้จึงมีชื่อเรียกว่าอนุสัญญาแรมซาร์ตามเมืองที่ได้รับรองอนุสัญญาฯ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก และได้ขอให้ภาคีทุกประเทศจัดกิจกรรมในประเทศของตนเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์เป็นลำดับที่ 110 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 13 กันยายน 2541 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศที่ต้องการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยการสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด

ประเทศไทยโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำได้จัดให้มีการประชุมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำ โดยได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกตั้งแต่ปี 2539

ในปี 2558 ได้กำหนดหัวข้อของการจัดกิจกรรมคือ "พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคต” หรือ "Wetlands for Our Future” โดยในปี 2558 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ซึ่งพระองค์ท่านให้ความสนพระทัยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุรี
           
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดวาดภาพของเยาวชน การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กร เกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดเสวนาทางวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนและเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติและสละเวลาร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการและร่วมเป็นกรรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพของเยาวชน

ที่มา: 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก. เข้าถึงได้จาก http://www.onep.go.th/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=10:&Itemid=332 (วันที่ค้นข้อมูล : 23 มิถุนายน 2558).
        2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมงานกิจกรรม “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก”. เข้าถึงได้จาก http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=3797 (วันที่ค้นข้อมูล : 23 มิถุนายน 2558).

 

Visitors: 24,272