วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

๑๔ มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับการระลึกถึงก้าวสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือ การที่รัฐบาลได้สั่งยกเลิกให้สัมปทานทำไม้ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532

         สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และหน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในพื้นที่รับผิดชอบ กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมของชาติ ขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ระัลึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไ้ม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและยั่งยืนตลอดไป

Visitors: 24,272