สาระรักษ์โลก


 • earth-3719056_1920.jpg
  วันสิ่งแวดล้อมโลกหรือWorld Environment Dayนั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิ...

 • เกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 : ความมุ่งมั่นสีเขียว (GREEN COMMITMENT) 1. องค์กรต้องกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกั...

 • ๑๔ มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหาย...

 • วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 ประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน และมีผลบังคั...

 • เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบที่ ให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย "ช้างไทย" เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน แต...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด ป่าไม้ นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อมนุษย์โลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ให้มนุษย์ได้บริโภคใช้สอยและประกอบ...

 • "น้ำ"เป็นทรัพยากรของแผ่นดิน ที่ถูกนำมาใช้ด้วยต้นทุนธรรมชาติคนจึงใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยเพราะคิดว่าเรามีน้ำใช้อย่างเหลือเฟือจนลืมคิดไปว่า ถ้าไม่มีน้ำใช้ จะทำอย่างไร??ทุกวันนี้ประเทศไทย...

 • องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO - WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATIONโดยที่อุตุนิยมวิทยาเป็นงานระหว่างประเทศ เนื่องจากกระแสอากาศเคลื่อนที่ได้ระยะทา้งเป็นพันๆกิโลเมตร ดังนั้นการตรวจเฝ้าติ...

 • 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ "UNEP") ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มค...

 • วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day of Biological Diversity) เพื่อรำลึ...

 • จากปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันในปี พ.ศ. 2516 ทำให้นักอนุรักษ์ทั่วโลกเริ่มหวั่นเกรงว่า ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่าง "น้ำมัน" ซึ่งเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของทั่วโลก จะร...

 • วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก17 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ภาวะโลกร้อน หรือสภาพอากาศเก...

 • วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะวันนี้ ถูกยกให้เป็น “วันสืบ นาคะเสถียร” เพื่อรำลึกถึงการจากไป ของนักอนุรักษ์ไทย และอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้ว...

 • วันที่๑๖กันยายนของทุกปี ถือเป็น “วันโอโซนโลก”เกิดขึ้นจากการที่ ๓๑ ประเทศทั่วโลก ส่งตัวแทนไปประชุมร่วมกันที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา และได้ร่วมกันจัดตั้งอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการ...

 • คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2544 เป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนั้น คือ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใ...

 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าจะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษามากกว่ากา...

 • 16 พฤศจิกายน วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก เกิดจากองค์การยูเนสโก้เสนอให้จัดตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกขึ้น ด้วยตระหนักว่าการปกป้องพิ...

 • ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรม หรือประเทศที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนประชากรท...

 • วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี โดยวันสัตว์ป่าแห่งชาติ ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2503 ในรัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ เนื่องจากในช่วงนั้นสัตว์ป่าถูกล่าเป...
Visitors: 24,272