งานบริหารโครงการ

       บ่อยครั้งที่ลูกค้าเองไม่ได้มีความคล่องตัวในบางประการ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาตัวแทนในการดำเนินงาน ประสานงาน จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปตามวาระ ตามเงื่อนไขของโครงการ  เช่น เรื่องของระยะเวลาในการทำงาน หน้าที่รับผิดชอบมีหลายอย่าง ไม่มีความชำนาญในงานที่ต้องบริหารจัดการทั้งโครงการ ไม่มีทีมงานที่มากพอ หรือปัจจัยอื่นๆอีกก็ตาม เป็นเหตุผลสำคัญที่ บริษัท รักษ์โลก จำกัด ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้  โดยเข้าไปให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา หรือให้รักษ์โลกบริหารจัดการทั้งโครงการ โดยที่ลูกค้ามีหน้าที่กำกับดูแลในรายละเอียดสำคัญๆเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา  รักษ์โลก มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกองค์กรด้วยดีเสมอมา และรักษ์โลก ยังคงต้องเดินทางต่อไปบนเส้นทางด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเรารักทุกคนทุกองค์กร ที่ตระหนักถึงความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพราะเราตระหนักเสมอว่า ถ้าสิ่งแวดล้อมดี หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

Visitors: 24,272